Başka yükseköğretim kurumlarından veya kurum içindeki bir programdan gelen yatay geçiş başvuruları, YÖK'ün "Yükseköğretim Kurumları Arasında Lisans ve Önlisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Yatay geçiş başvuruları, Akademik Takvim'de belirtilen süreler içinde, Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne yapılır.

Yatay Geçiş Koşulları

Yatay geçiş başvuruları, Yüksek Öğretim Kurumu’nun ilgili yönetmelik hükümleri ve “İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge” tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili komisyonun ön değerlendirmesine göre, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanacaktır.

  • Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
  • Yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.3 olması şarttır. Öğrencinin gerekli not ortalamasını sağlaması kaydıyla başarısız ders bulunması yatay geçişe engel değildir.
  • Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
  • İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
  • Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş:

Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans diploma programına eşdeğerliğinin Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi şartı aranır. Yurtdışında yükseköğrenime başlayan öğrencilerin yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için ÖSYS puanına veya SAT puanına sahip olmaları gerekir. Adayın ÖSYS puanının en az, diploma programına ÖSYM tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanına eşit olması; SAT puanının ise yatay geçiş başvurusunda ilan edilen asgari puana eşit veya yüksek olması gerekir (SAT 1 (Minimum 1000 puan)).